Retningslinjer

siron dry deluge testing guidelines hse logo

HSE

Teknologien utviklet av SIRON Dry Deluge Testing følger den britiske HSE-standarden slik den er beskrevet i punkt 10.2.1.4 og åpner for andre mulige tidspunkt for vedlikehold avhengig av visuell inspeksjon og operasjonelle tester (Forskningsrapport RR1046 Health and Safety Laboratory).

siron dry deluge testing guidelines norsok logo

NORSOK standard

Dry Deluge Testing er også i tråd med NORSOK standarden, som tilsier at hvis det ved to uavhenige, komplette våttester, innenfor et gitt intervall på minimum 12 måneder, av installasjoner i sjøvannsbestandige materialer, er suksessfulle, så kan intervallet økes til maks seks år (075 Anbefalte retningslinjer for vannbaserte brannbekjempelsessystemer).

siron dry deluge testing guidelines nfpa logo

NFPA

Dry Deluge Testing er også i tråd med følgende NFPA-standarder.

NFPA 25 Paragraf 11.3.2.3
Hvor utslipp fra systemets utslippsenheter vil komme til å skape en farlig situasjon, eller kommer i konflikt med lokale retningslinjer og krav, vil en godkjent, alternativ metode for fullskalatesting tillates. (Fullskalatest ved hjelp av en testventil må gjennomføres for å sikre at skumslukkeanlegget fungerer som planlagt, både automatisk og manuelt.)

Både ved våttest, eller annen alternativ metode, bør dyser alltid kontrolleres:

NFPA 25 Paragraf 11.3.2.6.1
Utslippsmønstrene fra alle åpne enheter må observeres for å sikre at spredemønstrene ikke blir forhindret av;

  1. blokkerte utslippsenheter og for å sikre at;
  2. utslippsenhetene er plassert riktig og at;
  3. blokkeringer ikke forhindrer spredemønstrene fra å dekke de overflater som skal beskyttes.

NFPA 25 Paragraf 11.3.2.6.2
Der hvor det forekommer blokkeringer, skal røropplegget og utslippsenhetene rengjøres og systemet funksjonstestes på nytt.

siron dry deluge testing bureau veritas guidelines

Godkjent av Bureau Veritas

SIRON Dry Deluge Test har blitt godkjent og ytelsesvurdert i henhold til retningslinjene gitt av NFPA. Denne godkjenningen er utstedt av Bureau Veritas (hvor her med ordlyden «damp generator enheten» menes SIRONs patenterte dampgenerator):

Sert. No. 15ABD11103 Rev. 0

I sin Clearwater godkjenning, skriver Bureau Veritas:
SIRONs 240v Dampgeneratorenhet er klar til bruk når den brukes i samsvar med QA 021 Rev 01 – Ytelsesstandard for tørrtesting av sprinklersystem ved bruk av SIRONs 240v Dampgeneratorenhet.

Inspeksjonsrapporten fra Bureau Veritas, 15ABD11049 Rev A åpner også for bruk av SIRONs 110v Dampgeneratorenhet når den brukes i samsvar med QA 021 Rev 01.

.

Korrekt bruk av SIRONs patenterte dampgenerator vil identifisere følgende, mulige sprinklerfeil

siron dry deluge testing bureau veritas Partial deluge nozzle blockage guidelines

Delvis blokkerte dyser

siron dry deluge testing bureau veritas Full deluge nozzle blockage guidelines

Helt blokkerte dyser

siron dry deluge testing bureau veritas Full deluge pipework blockage guidelines

Fullstendig blokkert røropplegg

siron dry deluge testing bureau veritas damaged Partial deluge pipework blockage guidelines

Delvis blokkert røropplegg

siron dry deluge testing bureau veritas damaged deluge nozzle guidelines

Skadet dyse

siron dry deluge testing guidelines water traps in low points of pipe work guidelines

Vannfeller i lave punkter av rørarbeid

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst

Don’t hesitate tocontact us any time