Partner

Voor de wereldwijde inzet van onze technologie zijn we op zoek naar betrouwbare partners die onze DryDelugeTesting technologie willen en kunnen licentiëren.

Potentiële partners zijn doorgaans actief op het gebied van onderhoud, reparatie en/of inspectie van open brandblusssystemen. De meeste van deze systemen worden geïnstalleerd in de chemische en de farmaceutische industrie, worden toegepast bij de productie van gas en olie en in grote opslagtanks of op opslagparken voor brandbare vloeistoffen.

Patent

Omdat we veel moeite, tijd en geld hebben gestoken in het ontwikkelen van deze technologie, hebben we besloten onszelf te beschermen met een reeks patenten.

Ons belangrijkste doel is om een wereldwijd netwerk van betrouwbare licentiepartners in te zetten, die de verschillende relevante industrieën kunnen bedienen volgens de hoge normen die SIRON hanteert.

Potentiële partners moeten voldoende ervaring meebrengen en beschikken over de vereiste gedrevenheid, ambitie en sterke arbeidsethiek. Daarnaast beschikken potentiele partners over alle benodigde certificaten die nodig zijn voor onderhoud en inspectie van de betreffende industrie.

Een typische licentieovereenkomst omvat een vaste, op omzet gebaseerde royaltyvergoeding, waarbij SIRON de benodigde apparatuur levert en een huurprijs voor deze apparatuur vraagt. Dit betekent, dat een licentiepartner de diensten kan aanbieden tegen een zero-sum investering. Doorgaans wordt de licentievergoeding berekend op projectbasis, of in ieder geval op halfjaarbasis.

SIRON heeft een specifiek, gedetailleerd testprotocol dat is gecertificeerd voor de offshore- en onshore-industrie. Verder levert SIRON standaard testrapportagebladen met gebruiksvriendelijke schema’s, zodat u als licentiepartner de eindgebruiker/operator duidelijke en begrijpelijke eindresultaten kunt bieden.

Een licentie op onze technologie kan een mooie aanvulling zijn op uw totale bestaande servicepakket van uw blus- onderhoudsdiensten.

Voor verdere vragen kunt u Antoon Buitenhuis bellen +31 6 43 06 68 86 of mailen [email protected].

Patent

Since we have put a lot of effort, time and money into developing this technology and a highly detailed testing methodology, we decided to protect our intellectual property with a set of patents.

Our main goal is to deploy a global network of reliable licensing partners, who can serve the various relevant industries to the high standards that SIRON maintain.

Partner

For the global deployment of our technology, we are searching for reliable partners, willing and able to license our Dry Deluge Testing technology.

Potential partners are typically active in the maintenance, repair and/or inspection of open fire fighting systems. Most of these systems are installed in the chemical and pharmaceutical industries, are applied in the production of gas and oil and in major flammable liquid storage tanks or parks.

Potential partners need to bring along sufficient experience, have the
required drive, ambition and strong work ethic along with having obtained all the necessary certificates required for their industry background.

A typical license agreement comprises a fixed, turn over based royalty fee, wherein SIRON provides the necessary equipment and requires a rental fee for this equipment. This means that a license partner can offer the services at a zero-sum investment. Typically the license fee is calculated on project basis, or at least on a half year basis.

SIRON has a dedicated detailed testing protocol that is certified for the offshore and onshore industries. Furthermore, SIRON provides standard testing reporting sheets with easy to use schemes such that you, as a license partner, can provide the end user/ operator with clear and understandable end results.

A license to our technology can be a great supplement to your total existing service package of your deluge maintenance services.

Please  Call or  E-mailAntoon Buitenhuis for further questions.

Onze bestaande partners

siron dry deluge testing partner our existing partners semco maritime patent
siron dry deluge testing partner our existing partners clearwater fire solutions patent
siron dry deluge testing partner our existing partners total fire protection

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Don’t hesitate to
contact us any time