SIRON Dry Deluge Testing

 • Hvorfor?

  Hvorfor?

  Filosofien bak SIRON Dry Deluge Test er at kritisk brannvernutstyr skal være klargjort tilstand i periodene mellom de obligatoriske våttestene. Sprinkleranlegg naturligvis essensielle i tilfelle brann. De er det første hjelpemiddelet man har for å hindre spredning, og de har en kritisk funksjon når det gjelder å holde rømningsveiene sikre. Ved å holde disse sikkerhetssystemene oppdatert, og klare til bruk, kan de gjøre det de er ment å gjøre: redde liv.Med Dry Deluge Testing, vil funksjonaliteten til brannslukningsanleggene på stedet bli forbedret. Slik vil sikkerheten på stedet øke på en slik måte at vår teknologi, før eller senere, vil bidra til å redde liv.That is why we are proud to bring our field proven technology to the globe.
 • Fordeler

  Fordeler ved å bruke SIRON Dry Deluge Test

  Den patenterte metoden Dry Deluge Test fra SIRON Fire Protection Services har mange fordeler sammenlignet med vanlig testing med sjø(vann).

  • Selve testingen er tryggere og betydelig mindre kostnadskrevende.
  • Testen kan seksjoneres. På den måten, kan driften pågå uavbrutt.
  • Forberedelsesarbeid i forkant av Dry Deluge Testing er betydelig mindre, enn for regulære våttester.
  • Eventuelle lekkasjer i rørene er lettere å oppdage.
  • Restvann fra tidligere tester vil bli spylt ut av sprinkleranlegget.
  • Man unngår kontakt mellom produksjonsutstyr og (sjø)vann i testingen, og utstyrets tilstand forbedres.
  • Fravær av kloakk som må håndteres i etterkant, det betyr ingen oversvømte septiktanker.
  • Redusert forekomst av korrosjon i røropplegg og dyser fører til mindre opphopning av materiale i anlegget, noe som igjen fører til færre blokkeringer.
  • Redusert forekomst av saltavleiringer i røropplegg og dyser fører til mindre opphopning av materiale i anlegget, noe som igjen fører til færre blokkeringer.
  • Ingen nye organismer, som for eksempel skjell, kan vokse eller gro i rørene, noe som fører til færre blokkeringer.
 • Flere typer industri

  Kan brukes i flere typer industrier

  Omtrent 20 store hovedaktører innenfor kraftindustrien har nå tatt i bruk vår teknologi. A number of these have internalised our technology in their own company standards. Disse aktørene opererer i industrier innenfor områder som biobrensel, vindkraft, mineralt drivstoff og atomkraft.

  Andre industrier hvor det finnes selskaper som har begynt med testing er transport- og bilproduksjonsindustrien. Her også er det omtrent 5 store globale aktører som er involvert.

  In the production industry As well as in Atria of bigger office buildings or hospitals or in high ceiling storage systems where deluge systems are installed, our technology brings numerous advantages.

  Hvis du har et sprinkleranlegg som må testes: kontakt oss nå for et pristilbud.

 • Hvordan?

  Hvordan?

  For å teste funksjonaliteten i anlegget, tar teknologien vår i bruk høytrykksdamp istedenfor sjø(vann). For å kunne teste hele produksjonsanlegg, er det en rekke spesifikke krav som må oppfylles. Dampen som tas i bruk må både være tett nok og stabil, samtidig som den må ha minimal innvirkning på miljøet.

  Dampens flyt og trykk må være kraftig nok til å dekke hele anlegg på en slik måte at det i hver individuelle dyse blir registrert nok damp til at man kan vurdere funksjonen til disse hver for seg. Etter utfyllende tester med flere ulike typer damp og andre innstillinger, har vi kommet frem til et sett med parametre som kan tilpasses og justeres i forhold til hver enkelt fasilitets behov.

  For eksempel, kan en to-toms slange legges mellom dampgeneratoren og et knutepunkt nedstrøms for den aktuelle sprinklerventilen. Slangen legges via en tilbakeslagsventil og frem til knutepunktet for sprinkleranlegget som skal testes. Kompressoren tvinger så dampstrømmen inn i anlegget, nedstrøms fra sprinklerventilen, gjennom testventilene og kanalene, for så endelig å komme ut gjennom dysene.

  Etterhvert som dampstrømmen beveger seg nedover blir eventuelle blokkeringer fra korrosjon, eller avsetninger fra andre materialer identifisert ved hjelp av de aktuelle dysenes manglende spredemønstre. Ethvert avvik funnet ved hjelp av disse spredemønstrene undersøkes ved å inspisere dysene og kanalene som går oppover ved hjelp av et bærbart inspeksjonskamera. Ved å se etter avvik i spredemønstrene, kan skadde dyser bli raskt identifisert i damptesten. Skadde dyser forekommer med jevne mellomrom på offshore installasjoner, og de kan ikke bare påvirke funkjsonaliteten til den enkelte dysen, men også ha en negativ påvirkning på hele anleggets hydrauliske balanse.

  Inspeksjonen av dysene kan gjennomføres relativt enkelt siden bruk av damp gjør det mulig å inspisere hver enkelt dyse på nært hold, noe som er mye vanskeligere i en vanntest.

 • Patentert Teknologi

  Patentert teknologi

  Siden vi har lagt mye arbeid ned i optimalisere denne teknologien, har vi bestemt oss for å beskytte rettighetene våre ved å patentere den. Vi har ingen intensjon om å hindre resten av verden i å bruke denne teknologien, derfor er vi på jakt etter lisensierte samarbeidspartnere jorden rundt for å kunne utvide vårt nedslagsfelt.

  Våre samarbeidspartnere er typiske tjenestetilbydende firmaer innenfor vedlikehold av, og testing av brannbekjempelsesutstyr på industrinivå, og som har dokumentert erfaring med kunder innenfor dette segmentet.

  KLIKK HER FOR MER INFORMASJON OM Å BLI EN LISENSIERT SAMARBEIDSPARTNER
 • Våre tjenester

  Våre tjenester

  SIRON Fire Protection Services vil ta med seg en komplett utstyrt container til plattformen, eller til produksjonslokalet. Denne containeren inneholder en egen uavhengig vakuumkompressor, Dry Deluge Test fasilitetene, og verktøy og utstyr nødvendig for umiddelbar reparasjon av sprinkleranlegget. Typisk, har containeren et lite verksted med noen av de vanligste reservedelene slik som bend til sprinkelslange, klemmer, hoder, T-verktøy, flest i målestokk 40 og 80 samt pipeverktøy.

  Strømkrav
  Utstyret på verkstedet vårt, og dampgeneratorene krever vanligvis 220 Volt 20A (5kW). Hvis det bare er alternative strømnett tilgjengelige, vil vi ha med oss alternativt utstyr. Vi kan tilpasse til alternative strømnett hvis vi får informasjon om de lokalt tilgjengelige strømnettene i god tid før vi sender containeren vår.

  Lokalt fotavtrykk
  Våre containere har en størrelse på 7,6 m2(72 fot2) og et volum på 16m3 (560 fot3) og er malt i en skarp rødfarge.

  Sengeplass
  Noen steder, for eksempel offshore, stiller vi krav om tilgjengelig sengeplass.

 • NFPA

  NFPA Tilpasning

  Dry Deluge Testing er en testmetode som er i tråd med NFPAs regelverk om testing av åpne brannbekjempelsesanlegg. Innenfor NFPA, og under spesielle betingelser, er det mulig å teste åpne brannbekjempelsesanlegg med alternative metoder. NFPA 25 Paragraf 11.3.2.3 sier: Hvor utslipp fra systemets utslippsenheter kan komme til å skape en farlig situasjon, eller kommer i konflikt med lokale retningslinjer og krav, vil en godkjent, alternativ metode for fullskalatesting tillates.

  Utslippsmønstrene fra alle åpne enheter skal observeres (NFPA 25 paragraf 11.3.2.6 og også NFPA 25 paragraf 13.4.2.2.5)

  ● for å sikre at mønstre ikke forhindres av blokkerte utslippsenheter;
  ● for å sikre at utslippsenheter er korrekt plassert; og
  ● for å sikre at blokkeringer ikke forhindrer spredemønstre fra å dekke overflater som skal beskyttes.

  Der hvor det forekommer blokkeringer, skal røropplegget og utslippsenhetene rengjøres og systemet funksjonstestes på nytt.

  Typisk skapes farlige situasjoner hvis for eksempel testvannet inneholder salt, noe som kan føre til usikre, eller farlige, situasjoner hvis vannet blir sprayet på for eksempel elektrisk utstyr eller utstyr som er utsatt for korrosjonsangrep.

  En konflikt i forhold til lokale krav oppstår når for eksempel et sprinkleranlegg i et større kontoranlegg (atrium) ikke kan testes, fordi det kan forekomme skade på utstyr, møbler og administrasjonssystemer som brukes i lokalene. Her kan de ansvarlige myndigheter (AHJ) gi tillatelse til å kun teste med damp istedenfor å måtte gjennomføre en komplett våttest.

  En del av tankegangen bak Dry Deluge Testing, er at den våte delen, helt frem til en av stengeventilene på sprinklerventilen blir våttestet, for å sikre optimal pumpeytelse og sprinklerventilaktivering, og at anlegget så tørrtestes med damp fra stengeventilen og ut til dysene.

  Disse to utfyllende testene, sikrer at anlegget er optimalt kontrollert og klar til bruk. Først blir pumpeytelsen og sprinklerventilaktiveringen våttestet, deretter blir anlegget tørrtestet for blokkeringer med damp. I kombinasjon, representerer disse to testene, når begge er godkjent, en kvalifiserende test som sertifiserer at anlegget er klart til bruk.

 • Andr typer anlegg

  Andre typer anlegg

  Sprinkleranlegg, vannsprederanlegg, vanntåkeanlegg, skumanlegg og skumanlegg med trykkluft, krever alle årlig testing. Alle disse anleggene kan testes med vår teknologi innenfor testrammene som er beskrevet i NFPA 25.

SIRON Patented Dry Deluge Test

To extend the life of the deluge system and the expensive production equipment contained within the protected areas, we test deluge systems with vapor instead of salt water. Periodical testing utilizing our vapor tests have proven equal or better in comparison to full wet tests (whilst meeting the requirement standards of wet tests). But also dramatically reducing impact and costs because no -salt- water is used on/in the equipment. These results have been attested by an independent 3rd party accreditation institute.

Siron Dry Deluge Testing meets the criteria stipulated by:

 • • NFPA 25 Chapters 8, 10, 11, 13
 • • FM Global Datasheets 2-81, chapters 2.3.4, 2.3.5, 2.3.8, 2.3.14, tables 3 and 6
 • • CCV Technisch Bulletin 80
 • • Norsok S-001-Technical Safety, chapter 20.4.4
 • • European Commission – The Offshore Installations (Offshore Safety Directive) (Safety Case etc.) Regulations 2015